Blog > Komentarze do wpisu
Konta..

 

Uwaga! Notatki robię sama.. jeśli zauważycie gdzieś nieścisłość lub chcecie coś dodać  to jest to wręcz ZALECANE!

dziękuje! 

 

 

 

a) teoretyczne podstawy rachunkowości:
- konta księgowe (pojęcie, rodzaje, zasady tworzenia i funkcjonowania)

konto

musi być nazwane , musi mieć symbol , musi mieć oznaczone strony

strona lewa -winien lub debet

strona prawa – ma lub kredyt

księgowanie po lewej stronie określa się mianem księgowania w ciężar konta lub obciążeniem konta a księgowanie po prawej stronie księgowanie na dobro konto lub uznawaniem konta.

Ewidencja na kontach to także założenie konta czyli wpisanie nazwy i symbolu konta oraz stanu początkowego jeśli taki występuje, podsumowanie obrotów oraz ustalenie sald końcowych .

Liczba zakładanych kont zależy od planu kont

każdy zapis księgowy : oznaczony liczbą porządkową , należy podać treść operacji , podstawę zapisu czyli rodzaj dowodu księgowego i jego numer , datę operacji

Konta bilansowe

to grupa kont na których zapisuje się zmiany w składnikach majątku i pasywach jednostki . Odzwierciedlają one stan majątku i pasywów i bardzo często ich nazwy są podobne lub tożsame z pozycjami bilansowymi. Przykładem takiego konta może być rachunek bieżący lub Towary.

Konta bilansowe dzielą się na trzy grupy

1 konta aktywne na których księguje się elementy majątku przedsiębiorstwa czyli aktywów

2 konta pasywne na których księguje się elementy pasywów czyli źródeł finansowania majątku

3 konta aktywno- pasywne na których księgować można zarówno elementy jak i źródła jego finansowania

konta wynikowe

to grupa kont na których zapisuje się operacje gospodarcze mające wpływ na wynik finansowy np. koszty finansowe , sprzedaż towarów czy koszt sprzedanych produktów. Konta te służą więc do rejestracji korzystnych (przychody i zyski) i niekorzystnych (koszty i straty) efektów działalności jednostki . Dlatego, też można je ogólnie podzielić na dwie grupy:

konta kosztów i strat nadzwyczajnych

konta przychodów i zysków nadzwyczajnych

Zasady zapisu na kontach wynikowych technicznie są takie same jak zasady zapisu na kontach bilansowych tj. obowiązują zasada podwójnego zapisu .

Różnice

konta wynikowe nie mają salda początkowe , otwarcia kont wynikowych dokonuje się nie poprzez wpisanie stanu początkowe , ale poprzez zaksięgowanie 1 operacji. Po trzecie operacje wynikowe księguje się na kontach kosztów i start nadzwyczajnych w zasadzie zawsze po stronie WN , natomiast na kontach przychodów i zysków nadzwyczajnych – po stronie MA .

Po czwarte okresowo, czyli na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca , roku) obroty kont wynikowych przenosi się na konto wynik finansowy – jest to jednoczesne zamknięcie kont wynikowych- które nie mają również salda końcowego.

 

Konta korygujące

- zapisuje się kwoty korygujące wartości bilansowe lub wynikowe o pewnej wartości : umorzenie, czy odchylenia od cen ewidencyjnych.

Konta rozliczeniowe

takie konta które służą do rozliczenia złożonych operacji gospodarczych lub ujęcia procesów w różnych układach klasyfikacyjnych np. Rozliczenie zakupu, Rozliczenie wyniku finansowego.

Konta pozabilansowe- uzupełniają ewidencję na kontach bilansowych różnymi informacjami , albo też informują o operacjach nieksięgowanych na kontach bilansowych np. środki trwałe dzierżawione, np. obce środki trwałe , zobowiązania warunkowe.

 

Podzielność kont

Pozwala na dowolne kształtowanie układu kont , zależnie od potrzeb jednostki.

Konta można dzielić poziomo albo pionowo.

Poziomy podział konta polega na podzieleniu konta syntetycznego na większą liczbę kont. Podzieleniu ulega przedmiot ewidencji konta syntetycznego na jego poszczególne składniki . Dla wyodrębnionych w ten sposób składników przeznacza się odrębne bardziej szczegółowe konta.

Podziału poziomego kont dokonuje się dwoma sposobami:

I przypadek

konta powstające z podziału zawierają ten sam charakter co konto dzielone i stanowią nowe konta syntetyczne – bardziej szczegółowe podczas gdy konto główne ulega likwidacji.

np. np. konto środki trwałe można podzielić na:

grunty

budynki maszyny i narzędzia pozostałe środki trwałe

II przypadek

konta powstające z podziału uszczegóławiając ewidencje konta syntetycznego głównego i stanowią jego ewidencje analityczna konto główne dzielone funkcjonuje obok kont analitycznych powstałych w wyniku podziału. Analityka do konta „rozrachunki z dostawcami „ będą np. konta analityczne wg nazw poszczególnych dostawców i odbiorców podmiotu gospodarczego. Na kontach analitycznych obowiązuje zasada jednostronnego i powtórzonego zapisu . Księgowy zapisuje na koncie analitycznym. To co uprzednio zapisał syntetycznym czyli powtarza zapis po tej samej stronie i w tej samej sumie. Zasadę te można opisać porównując konta syntetyczne i analityczne . Rożnica pomiędzy zapisami księgowymi na kontach syntetycznych a zapisami na kontach analitycznych jest taka, że do zapisów na kontach syntetycznych stosuje się zasadę podwójnego zapisu natomiast na kontach analitycznych zapisy dokonywane są jednostronnie.

ZALEŻNOŚCI ; KONTO SYNTETYCZNE I PROWADZONE DO NIEGO KONTA ANALITYCZNE

obrót debetowy konta syntetycznego musi być równy sumie obrotów debetowych jego konta analitycznego m a obrót kredytowy k. syntetycznego musi być równy sumie obrotów kredytowych jego kont analitycznych . Saldo konta syntetycznego stanowi sumę sald jego kont analitycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w celu kontroli powyższych równości uzgadnia się obroty i salda kont analitycznych prowadzonych dla danego konta syntetycznego – w tzw. obrotówce . Zestawienie to pozwala ujawnić popełnione błędy formalno i rachunkowe.

 

PIONOWY PODZIAŁ KONTA

polega na wydzieleniu określonych operacji księgowych na koncie na osobne konto , gdyż wymagają one odrębnej prezentacji. Wskutek podziału pionowego powstają konta korygujące . Podziałowi może podlegać zarówno strona debetowa jak i kredytowa saldo konta korygującego powiększa lub zmniejsza saldo konta głównego. np. konto środki trwałe dzielone jest na dwa konta . Środki trwałe i umorzenie środków trwałych . Konto materiały na konta: materiały na składzie i odchylenia ode cen ewidencyjnych materiałów

 

 

  • zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych,

księgowanie operacji na kontach wg zasady podwójnego zapisu . Oznacza to, że ze suma zapisów po stronie WN musi się równać sumie zapisów po stronie Ma . Każdą operację należy zatem zaksięgować co najmniej na dwóch kontach m po ich przeciwstawnych kontach

poniedziałek, 29 czerwca 2009, wadera_77

Polecane wpisy

  • CDN KONT WYNIKOWYCH

    13. Konta wynikowe zaliczane do kont pozabilansowych to również konta korygujące, ponieważ ujmują korekty czyli zmiany dodatnie i ujemne kapitałów (funduszy) wł

  • Konta wynikowe

    OSTATNIO MUSIAŁAM NAUCZYĆ SIĘ TROCHĘ O KONTACH WYNIKOWYCH STĄD TA NOTATKA.. JAKBY ZUPEŁNIE NIE NA MIEJSCU... ALE.. 1. Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie

  • dowody księgowe (sprawdzanie i kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych),

    dowody księgowe (sprawdzanie i kwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych), dowód księgowy- treść operacji gospodarczej dokument księgowy –treść zda

Komentarze
biuro-rachunkowe-torun
2014/06/18 13:49:55
Siemka Chociaż szukałam czegoś innego o biurach rachunkowych ta strona mnie zainteresował. Ciekawie napisane.
Naprawdę dobry tekst.podziwiałem wczoraj usługi
rachunkowe
toruń
cennik
-
2014/06/18 14:05:14
Bardzo przydatne wskazówki. Sam rozliczam się samodzielnie w ramach księgowości internetowej szybkafaktura.pl. Mam tam doradztwo księgowe, ale często poszukuję też na własną rękę różnych informacji z dziedziny księgowości, żeby się dokształcić. Myślę, że ten blog będę często odwiedzał.